El Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans ha convocat les eleccions a la Presidència de la institució. El calendari electoral estableix que el període de presentació de candidatures finalitzarà el 10 d’abril; el 13 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual els candidats presentaran els seus programes i el 10 de juny es farà el Ple extraordinari per a l’elecció del president.

En el cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació, es convocarà un nou ple el 8 de juliol. El nou president començarà a actuar el dia 1 de setembre de 2013.

El president és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per cent vint-i-cinc membres numeraris, setanta emèrits i els presidents de les societats filials. El mandat del càrrec de president de l’Institut té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una sola vegada.